Warunki korzystania z serwisu

Wydawany przez EkoGom Polska serwis internetowy jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo.

1. Wydawcą serwisu internetowego jest EkoGom Polska z siedzibą w ....., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ......., pod numerem KRS ......, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości ......., wpłacony w całości, NIP: ....... ("Wydawca"),

2. Wszelkie prawa do wydawanych przez Wydawcę serwisów internetowych zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy. Zarówno poszczególne serwisy internetowe, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Wydawcy, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych w nich zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4 niniejszych "Zasad korzystania z serwisu internetowego EkoGom Polska", zabronione jest w szczególności:

a) dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób serwisu internetowego lub jego części, a także poszczególnych utworów lub baz danych udostępnianych na jego stronach,

b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) zamieszczanych na stronach serwisów internetowych, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne),

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

4. Mogą Państwo korzystać z serwisu internetowego Wydawcy oraz z utworów, przedmiotów praw własności intelektualnej oraz baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisów internetowych.

5. O ile co innego nie wynika z informacji prezentowanej przy danym materiale, mogą Państwo zamieszczać odnośniki prowadzące do udostępnianych na stronach serwisów internetowych materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w serwisach internetowych Wydawcy. Nie zezwalamy jednak na zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisach internetowych Wydawcy na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

6. Jakiekolwiek inne niż określone w pkt. 4 i 5 niniejszych "Zasad korzystania z serwisu internetowego EkoGom Polska" korzystanie z utworów lub baz danych udostępnianych na stronach serwisów internetowych Wydawcy bez uprzedniej wyraźnej zgody Wydawcy jest zabronione, a naruszenie praw Wydawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Wydawcą są udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy) do podlegających ochronie utworów lub baz danych baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. 

7. Dane i informacje udostępniane na stronach serwisów internetowych Wydawcy służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Wydawca uznaje za rzetelne i sprawdzone. O ile co innego nie wynika z odrębnych regulaminów dotyczących poszczególnych usług udostępnianych w obrębie serwisów internetowych Wydawcy, z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Wydawcy, ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisów internetowych Wydawcy ponosi użytkownik.